Hans Skou

Tak for muligheden for at fortælle om min nye rolle efter kommunalvalget i 2021.

Først og fremmest tak til jer alle for hjælpen i valgkampen og tak for alle de mange gode relationer og drøftelser der har været givende for mig.

I det tidlige forår blev jeg valgt som næstformand for Venstre i Aarhus Kommune og dette spændende arbejde giver mig en god mulighed for at være tæt på vores stærke byrådsgruppe. Således har jeg anledning til at deltage i byrådsgruppens gruppemøder forud for de enkelte byrådsmøder. Her drøftes bl.a. de overordnede politikker, men også den konkrete stillingtagen til de enkelte sager som Byrådet skal behandle. Samtidig giver bestyrelsesarbejdet i Venstre i Aarhus Syd også en god mulighed for – fortsat – at have fokus på lokale ”sager” og alle de spændende sager som involverer og engagerer alle god Venstre-folk og borgerne i hele Aarhus Kommune.

Min base i forenings-Danmark/forenings-Aarhus er blevet udbygget efter at jeg ikke blev genvalgt til Aarhus Byråd og her er jeg bl.a. blevet formand for Kræftens Bekæmpelse i Aarhus – et arbejde som jeg glæder mig til at gå aktivt ind i.

Aktuelle sager i Aarhus Byråd

– Set med liberale øjne

PROJEKT KONGELUNDEN 

Arbejdet frem mod et nyt fodboldstadion skrider planmæssigt frem og det åbner op for at der skal øget fokus på alt det andet. Borgerne, foreningerne og brugerne af området har en helt klar forventning om at alle deres ønsker og interesser kommer mere aktivt ind i processen. Venstre har haft/har et stærkt fokus på at alle de aktører der i dag er i området omkring Kongelunden også skal kunne være der i fremtiden. Det er både et spørgsmål om plads og et spørgsmål om økonomi – men ikke mindst er det et spørgsmål om at området skal være for os alle. Derfor bliver det kommende år meget spændende og jeg vil kraftigt opfordre jer alle til at komme på banen med forslag og idéer – det handler om borgerinddragelse og det handler om udvikling til gavn for hele Aarhus Kommune. 

UDVIDELSEN AF AARHUS HAVN

En stor og vigtig sag hvor der – i sagens natur - er mange holdninger og hvor mange borgere allerede har engageret sig. Aarhus Havn har enorm betydning for Vest-Danmark, Østjylland og for Aarhus. Det handler om samhandel og arbejdspladser. Men det handler også om by- og erhvervsudvikling. Hvilken pris er vi villige til at betale og kan erhvervsudvikling gå hånd i hånd med naturbevarelse og miljøfokus.

Foran os venter en borgerinddragelsesproces – hvor Venstres Byrådsgruppe er bannerførere for at der skal være tale om en reel inddragelse hvor borgerne inviteres ind til drøftelser og workshops. Det er en vigtig sag der har stor betydning for byen og bugten i mange år frem i tiden. Det er også vigtigt at du som medlem af Venstre går ind i denne debat.

BYUDVIKLING

Et tema der har fyldt meget og et tema der fortsat skal og vil fylde meget. Fortsætter befolkningstilvæksten i Aarhus Kommune ? Skal byen vokse (i højden) inden for Ringvejen eller skal væksten ske i oplandet og i oplandsbyerne. Venstre kæmper stadig for at der skal være et øget udbud af parcelhusgrunde i hele kommunen. Både for at holde grundpriserne på et acceptabelt prisniveau men også for at styrke oplandet og lokalsamfundene. Både indkøbsmuligheder og de lokale skoler/institutioner kan styrkes på denne måde. Der findes lokalområder i Aarhus Kommune hvor den lokale folkeskole har ledig lokalekapacitet. Venstres Byrådsgruppe har et fortsat fokus på at styrke vores opland – også via bosætningen.

ÆLDRE OG SUNDHED

Christian Budde er Venstres nye rådmand for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Fra første dag har Christian sat et fokus på både vore ældre medborgere men også på sundhed i bred forstand. Fokuseringen på sundhed er vigtig for den enkelte men også for vores samfund. Vi lever heldigvis længere og derfor skal vi – i fællesskab – have fokus på og understøtte ”det sunde liv”. Det er et spørgsmål om at stimulere og understøtte det enkelte menneske til at have fokus på eget liv og egen sundhed – uden at vi som samfund løfter pegefingeren, omklamrer den enkelte eller kommer med forbud/påbud. Inddragelse af civilsamfundet og frivilligorganisationer er en stor del af en fælles indsats til gavn for den enkelte, til gavn for folkesundheden og til gavn for velfærdssamfundet.   

FORTSAT FOKUS PÅ FORENINGS- OG  IDRÆTS-VERDENEN

Danmark er et foreningsland og Aarhus Kommune kunne ikke eksistere uden de mange frivillige foreninger og initiativer. Det kaldes medborgerskab eller ”kommune forfra”. Pointen er at du og jeg har et ansvar for hinanden og for en selv. Vi lever i et samfund hvor alle skal bidrage med det den enkelte kan. Kommunen skal så forstå at understøtte foreningerne og frivilligheden – det gælder eksempelvis med forenings- og idrætsfaciliteter. Her er Venstre fortsat i front for at sikre at kommunen forstår sin rolle og prioriterer at afsætte midler til spejderhytter, fodboldbaner, multihaller og alle øvrige idræts- og foreningsfaciliteter. Foreningslivet er også en af grundpillerne i det danske demokrati –  i foreningslivet lærer man at engagere sig og at tage ansvar. Også derfor er det vigtigt at Aarhus Byråd fortsat forstår at understøtte området. Demokrati kommer ikke af sig selv, demokrati skal understøttes og vedligeholdes.

 

Krigen i Ukraine viser – med al tydelighed - at vi aldrig må tage demokratiet for givet. Det skal vedligeholdes og understøttes – derfor er kampen for forenings-Danmark så vigtig.

 

God sommer og med venlig hilsen


Hans Skou